Trektocht samen

Trektocht samen 

Teambuilding, generatie-management en personal coaching

Omdat wij effectieve teams als een sleutel tot optimale kwaliteit opvatten, passen we in veel van onze programma’s ook teambuilding toe.

We bieden dit echter ook als een apart product aan, waarbij in 2 aaneengesloten dagdelen een creatief en stimulerend programma wordt doorlopen.

Daarbij wordt onder meer ingezoomd op de plaats en betekenis van het eigen ik in een team, alsook op de ‘eigen aardigheden’ van teamleden. Hierin wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan generatie-management.

Het uiteindelijke doel van deze exercities is om de individuele teamleden zowel in hun eigen waarde te laten, alsook als een passend onderdeel van het geheel te laten zijn. Door elkaars sterkten te versterken en elkaars zwakten te compenseren. En door voorwaardenscheppend te zijn: iedereen doet het werk goed, opdat de ander zijn of haar werk goed kan doen. Dit laatste noemen we ook wel ketenbeheer.

Generatiemanagement

Dat de jonge honden die ondernemingen en organisaties binnenstormen een geheel eigen profiel hebben, is inmiddels bekend. Ook dat zij al doende feitelijk op de oudere garde botsen die langer moeten doorwerken dan ze gedacht en verwacht hebben.

Nu de werkdruk toeneemt en het allengs moeilijker wordt om competent personeel binnen te harken, kan dat tot groeiende problemen leiden. We hebben het dan niet meer over zand tussen de raderen, maar over knikkers die de boel blokkeren. Wij van Greenway weten er wel raad mee.

Personal coaching

In onze programma’s krijgt het management bijna altijd een aparte rol toebedeeld. Zij moeten bereid en in staat zijn om een effectieve regiefunctie te vervullen om medewerkers te leiden en begeleiden.

Dan kan in de voorbereiding of de implementatie blijken dat (sleutel)personen extra ondersteuning nodig hebben. Dat kan de algemeen directeur zijn, een lijnmanager, maar ook medewerkers. Die bieden we dan parallel aan de programma’s op individuele basis aan.

Wanneer het daarbij gewenst is dat persoonlijke ontwikkelingsplannen (POP’s) moeten worden opgesteld, putten we daarbij uit ons netwerk van gespecialiseerde ondersteuners.