Horizon

Horizon 

Met Ondernemerschap 3.0 maak je jezelf klaar voor een uitdagende toekomst

Per jaar verschijnen honderden managementboeken in Nederland. Een deel daarvan wordt in het e-magazine ManagementSite.nl besproken. En aan het begin van elk jaar haalt prof. dr. Willem Mastenbroek als uitgever van dit magazine de belangrijkste trends uit al die boeken. We geven hier een korte samenvatting van zijn bevindingen, en mogen daarbij concluderen dat deze trends perfect aansluiten op de wijze waarop wij van Greenway sinds jaar en dag aan de weg timmeren.

Nieuwe organisatievormen

 • Ontwikkeling van medewerkers is gericht op het toepassen van de menselijke maat in plaats van strikte modellen, systemen, regels en procedures
 • Resultaatverantwoordelijkheid komt meer te liggen bij medewerkers en lager management.

Zelf vatten wij dit streven samen in het creëren van optimale efficiency met de P van Passie. Deze P maakt daarmee een kwartet van de ‘Triple P’ van People, Planet, Profit, die door ons onder meer als leidraad worden genomen bij het implementeren van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).

Aard van de relaties

 • Waar nog steeds sprake is van macht en afhankelijkheid, gaan we toe naar ‘het gezamenlijk belang’, waarbij eigenaarschap en verantwoordelijkheid van allen centraal staan.

Wij hebben dat vertaald naar Ondernemerschap 3.0, waarbij mede onderstaande gedragsverandering doorslaggevend is.

Gedragsverandering

 • De menselijke maat komt centraal te staan, waarbij het individu steeds meer bewust moet raken van het eigen ‘ik’, om een waardevolle bijdragen aan het ‘wij-bewustzijn’ te leveren.
 • Zelfkennis leidt dan tot inzicht in het effect van je eigen gedrag op anderen. Tevens durven we elkaar steeds meer op dat gedrag aan te spreken.
 • Tot slot onderkennen we in toenemende mate de invloed van de ‘onderstroom’ ofwel van de ‘ongeschreven regels’ binnen deze ‘wij-relatie’.

In onze workshops wordt dat onder meer concreet vertaald naar een positief-kritische grondhouding, waarbij een opmerking van de ander een kans is om jezelf te verbeteren.

Nieuwe business-modellen

 • Wendbaarheid
 • ‘Disruptive innovation’, dat wil zeggen nieuwe markten en producten die de oude standaards verdringen
 • Cultiveren van eenvoud
 • Co-creation met klanten en toeleveranciers
 • Online business

Willem Mastenbroek vat een en ander samen in een centrale vraag van ondernemers aan consultants en ondersteuners: Kunnen we de nieuwe aangereikte kennis en vaardigheden daadwerkelijk toepassen in de praktijk? Bij Greenway hebben we deze vraag altijd al omgedraaid: Welke kennis en kunde is nodig om uw ondernemen verder vooruit te helpen?

Willem meldt tevens dat het bovenstaande tot een nieuw besef leidt: als de boel slecht functioneert, ligt dat vaak aan een hele boel simpele zaken die niets vandoen hebben met een tekort aan programma’s, systemen of modellen.

Vertaalslagen

Voor ons is dat in het geheel géén nieuw besef. We leveren altijd maatwerk: niet moeilijker dan nodig, niet makkelijker dan noodzakelijk.

Nadat we in onze ondersteuningsprogramma’s met het strategische management de missie (wat doen we) en visie (hoe doen we dat) hebben herijkt en het operationele management hebben ondersteund om een doeltreffende brug van te slaan tussen ‘waar we staan’ en ‘waarheen we gaan’, gaan we met de medewerkers praktijkgericht aan de slag onder het motto dat ‘meedenken tot meedoen leidt’.

We laten de organisatie daarbij eerst weer orde op zaken stellen door het management en de medewerkers te verleiden om ‘laaghangende fruit’ te plukken. Dit zijn niet zelden zaken die ooit waren afgesproken, maar waaraan niemand zich nog houdt, terwijl ze wel voor kosten-efficiëntie kunnen zorgen. Daarmee verdient het ondersteuningsprogramma zich al grotendeels terug.

Vervolgens schakelen we door en creëren de noodzakelijke voorwaarden om verdere verbeteringen mogelijk te maken. We ondersteunen daarbij een ontwikkeling waarmee bestaande systemen, programma’s en werkprocessen worden geoptimaliseerd.

Tot slot is het onze ervaring dat dit aanknopingspunten biedt om de organisatie beter toe te snijden op de uitdagingen voor een gezonde en duurzame toekomst.

Richtpunten

In productiebedrijven die wij ondersteunen, worden deze ontwikkelingen vaak gericht op het creëren van optimale kwaliteit en/of het implementeren van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Ook hebben we een speciaal programma ontwikkeld om de zorg voor veiligheid te ondersteunen, waarbij het accent wordt gelegd op de voorwaardenscheppende en ondersteunende taak van het management.

In service-organisaties focussen we meestal op externe en interne klantgerichtheid en laten onder andere het besef landen, dat online-shopping géén bedreiging is maar een aanvulling. Ook wordt duidelijk, dat niet de directeur je salaris betaalt, maar de klant. Zowel in het Groot Bedrijf als in het MKB wordt dat nogal eens uit het oog verloren.

Lees verder onder Ons programma: Ondernemerschap 3.0

Tevens hebben wij onze inzichten van de belangrijkste trends en ontwikkelingen in een ‘paper’ gekoppeld aan de uitdagingen die daaruit voortkomen en de wijze waarop wij die doeltreffend met u willen aangaan. U kunt daarvoor de pdf ‘Revitaal’ downloaden.

Voorts kunt u onze Vitaliteitsscan online invullen, waarmee u instant een beeld vormt van de mate waarin uw organisatie of bedrijf ‘fit for the future is’.

Voor meer info over de onze insteek en aanpak, ga je naar Ons Programma